Algemene voorwaarden

1. Algemeen   

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Claudette nails & beauty en een cliënt waarop Claudette nails & beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.   

2. Inspanningen Claudette nails & beauty  zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Claudette nails & beauty zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.   

3. Afspraken   

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Claudette nails & beauty melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Claudette nails & Beauty het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag Claudette nails & beauty de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Claudette nails & beauty moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen bij Claudette nails & beauty.  

4. Betaling   

Claudette nails & beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Claudette nails & beauty vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.   

  

5. Persoonsgegevens & privacy   

De cliënt voorziet Claudette nails & beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Claudette nails & beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Claudette neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Claudette nails & beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.Claudette nails & beauty zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.   

6. Geheimhouding   

Claudette  nails & beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op  grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak,Claudette nails & beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.   

7. Aansprakelijkheid   

Claudette nails & beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Claudette nails & beauty is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.Claudette nails & beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.   

8. Garantie   

 Claudette nails & beauty geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling van de nagels. Deze garantie vervalt indien:   

  • De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio;
  • De cliënt de kunstnagel langer wil dan 1/3 verlenging van de eigen nagel;
  • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt;
  • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken;
  • De cliënt de kunstnagel zelf korter heeft geknipt;
  • De cliënt andere producten dan de door Claudette geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels;
  • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd;
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Indien u een kunstnagel heeft gescheurd of gebroken, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met  Claudette nails & beauty, zodat de kapotte nagel zo snel mogelijk hersteld of vernieuwd kan worden. Dit voorkomt (verdere) beschadiging van de natuurlijke nagel.   

9. Beschadiging & diefstal   

Claudette nails & beauty heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Claudette nails & beauty meldt diefstal altijd bij de politie.   

10. Klachten   

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Claudette nails & beauty.  Claudette nails & beauty moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Claudette nails & beauty de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. IndienClaudette nails & beauty en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.   

11. Nailart   

Indien Claudette nails & beauty een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Claudette nails & beauty. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan  Claudette nails & beauty. Claudette nails & beauty mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.   

12. Behoorlijk gedrag   

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Claudette nails & beauty het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.   

13. Recht   

Op elke overeenkomst tussen Claudette nails & beauty en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst. 

14. Permanente make up

Direct na het aanbrengen van de permanente make up kan een lichte zwelling van de huid optreden,de genezing van een pigmentatie bedraagt ongeveer 1 week,algemene gezondheid en lichamelijke conditie spelen hierbij een rol. Persoonlijke hygiene is tijdens de genezingstijd van belang,en het opvolgen van de meegegeven instructies.

15.Permanente make up

Permanente make up bestaat uit 2 a 3 behandelingen.De tweede behandeling vindt plaats na 4 a 5 weken,deze 2de behandeling zit bij de prijs inbegrepen.

de prijzen zijn incl btw.

16. Bijwerken van de permanente make up

Na 1 tot 1,5 jaar is het raadzaam om je permanente make up te laten bijwerken,hiervoor hanteren wij een speciale prijs.

Deze prijs is alleen geldig als de voorgaande permanente make up behandeling door Claudette nails & beauty is geplaatst.

Acties gelden niet voor het bijwerken en of corrigeren van bestaande permanente make up die elders zijn geplaatst.